Regulamin sklepu i polityka prywatnosci - Pieczątki Reklama Zaproszenia Ślubne Wizytówki

Przejdź do treści

Regulamin sklepu i polityka prywatnosci

 
 
Regulamin sklepu i Polityka Prywatności
Wszystkie dane osobowe pozyskiwane za pośrednictwem Sklepu są gromadzone oraz przechowywane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Korzystając z naszych usług (dalej jako „Usługi”), czyli Usług serwisu DAL.opole.pl powierzają nam Państwo swoje informacje. W ramach poszczególnych Usług zdarza się również, że informacje te powierzane są także osobom trzecim, które istnieją w środowisku naszych Usług oraz naszym zaufanym partnerom, z którymi współpracujemy bezpośrednio lub pośrednio, przede wszystkim w ramach zapewnienia Państwu Usług na najwyższym poziomie, jak również w ramach działań marketingowych.
Niniejsza polityka prywatności ma na celu pomóc Państwu w zrozumieniu, jakie dane osobowe są przez nas zbierane i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed rozpoczęciem przeglądania naszej strony internetowej. Zamykając to okno lub rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na poniższe postanowienia.
1.       Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Usługowo Handlowa DAL Leszek Danilewicz z siedzibą w Opole, ul. Kościuszki 19/1a, NIP 7541002936 a także podmioty, z którymi współpracujemy głównie w zakresie marketingowym.
Są to nasi Partnerzy, którzy pomagają nam sprawnie prowadzić Sklep, jak na przykład dostawcy usług hostingu lub usług informatycznych, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w portalu, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają nas w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług doradczych. Takie podmioty są zobowiązane korzystać z udostępnionych im danych osobowych tylko w celu realizacji usług oraz traktować dane osobowe Użytkownika jako ściśle poufne. Wszystkie podmioty, które mogą otrzymać Twoje dane osobowe funkcjonują na terenie Polski. Nie przewidujemy przekazywania Twoich danych osobowych za granicę.
W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, prosimy o kontakt pod adresem:  sklep@dal.opole.pl
Z Administratorem można się także skontaktować:
·        Korespondencyjnie na adres siedziby Administratora
·        Mailowo na adres:[sklep@dal.opole.pl]
2.     Cele, podstawa prawna i okres przetwarzania danych
Podstawową zasadą stosowaną przez Administratora jest przestrzeganie przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych. Administrator działa w poszanowaniu prawa każdej osoby do ochrony swojej prywatności. Wszystkie dane osobowe pozyskiwane za pośrednictwem Sklepu są gromadzone oraz przechowywane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Dane osobowe, które przetwarzamy to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, a więc takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Podanie jakichkolwiek danych osobowych podczas korzystania z naszego Sklepu jest dobrowolne.
Dane osobowe przetwarzane są w celach:
·        Założenia konta w Sklepie i wykonania umowy przez Administratora na rzecz Użytkowników (sprzedaż towarów, realizacja sług), w tym także dopasowanie Usług do potrzeb Użytkowników, analizowanie i udoskonalenie Usług oraz zapewnienie bezpieczeństwa Usług (dalej „wykonanie Usług”). Danych tych będziemy od Ciebie wymagać każdorazowo w przypadku dokonywania zakupów bez logowania, czyli innymi słowy bez założenia przez Ciebie Konta w Sklepie internetowym, bądź jednorazowo przy tworzeniu Konta.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik.
Cel przetwarzania: Przetwarzanie danych będzie odbywało się w celu realizacji umowy sprzedaży lub w związku z zamiarem jej zawarcia, jak również wypełniania obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa.
Okres przetwarzania: do czasu wygaśnięcia umowy między Użytkownikiem
a Administratorem, z zastrzeżeniem, że czasami dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu umowy, jednak tylko wówczas, gdy jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązujących przepisów prawa, np. w celach statystycznych, rozliczeniowych, w celu dochodzenia roszczeń lub przetwarzania danych osobowych, które wynikają z aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Kryteria przewarzania: dane osobowe zawarte w Koncie będą przetwarzane przez czas funkcjonowania Konta, czyli przez czas trwania świadczenia usługi prowadzenia Konta
w Sklepie internetowym. W każdej chwili możesz podjąć decyzję o usunięciu Konta,
co skutkować będzie również usunięciem Twoich danych osobowych z bazy.
·        pomiary statystyczne, marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i innych usług Administratora.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora.
Cel przetwarzania danych: Wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania przekazane w formularzu kontaktowym, podczas rozmowy telefonicznej, prowadzenia chatu bądź zgłoszenia reklamacyjnego.
Okres przetwarzania: Będziemy przetwarzać dane przez czas potrzebny w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. W przypadku zgłoszeń reklamacyjnych będziemy przetwarzać dane osobowe do czasu udzielania odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne, a następnie do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 6-ścio letni termin przedawnienia w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.
·        marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) dotyczący produktów i usług podmiotów trzecich.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO- dobrowolna udzielona zgoda
Cel przetwarzania danych: dane osobowe przekazywane w ramach usług marketingowych przetwarzane są w celu przesyłania informacji zawierających reklamy wizerunkowe
i produktowe, informacje o nowościach. Możesz w każdej chwili bezpłatnie zrezygnować
z otrzymywania wiadomości marketingowych.
Okres przetwarzania: do czasu wycofania zgody. W sytuacji wycofania zgody, Twoje dane zostaną niezwłocznie zablokowane, a następnie usunięte.
3.     Czy istnieje wymóg podania danych osobowych?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia Usług na Państwa rzecz uniemożliwi ich świadczenie.
4.     Odbiorcy danych osobowych
W zakresie niezbędnym do realizacji Usług na Państwa rzecz, Państwa dane mogą być przekazane upoważnionym pracownikom Administratora oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m. in. dostawcom usług IT, firmom badawczym, jak również podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, m. in. organom ścigania w przypadku zgłoszenia przez organ stosownego żądania zgodnie
z odpowiednią podstawą prawną.
5.     Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
Na mocy obowiązujących przepisów przysługują Państwu następujące prawa w związku
z przetwarzaniem przez F.U.H. DAL Leszek Danielewicz Państwa danych osobowych:
Masz prawo do:
·        Prawo dostępu(art. 15 RODO), tj. żądania od Administratora informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe osoby, której one dotyczą. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji
o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione,
o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących osobie prawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz o profilowaniu
i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji;
·        Prawo do sprostowania (art. 16 RODO), tj. jeżeli osoba uzyska informację o tym, że jej dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, ma ona prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia;
·        Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) czyli może żądać usunięcia swoich danych osobowych, przy czym jeżeli osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody;
·        Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) czyli zażądanie zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, kwestionuje zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora;  Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania i sprzeciw ten został uznany przez Administratora;
·        Prawo przeniesienia danych(art. 20 RODO) co oznacza prawo do otrzymania udostępnionych Administratorowi danych osobowych w usystematyzowanym formacie, powszechnego użytku, nadającym się do odczytu przez określone urządzenie, aby mógł on zostać przekazany bezpośrednio do innego podmiotu, pod warunkiem, że jest to możliwe z punktu widzenia technicznego;
·        Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania(art. 21 RODO) co oznacza prawo wniesienia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec wykorzystania jej danych osobowych na cele związane z marketingiem bezpośrednim produktów i usług, jak również innych realizowanych przez Administratora działań marketingowych wysyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms. Sprzeciw nie skutkuje usunięciem danym, a jedynie zaprzestaniem ich wykorzystywania przez Administratora w celach marketingowych.
·        Prawo do cofnięcia zgody co oznacza, że w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody;
·        Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego (art. 77 ust. 2 RODO) jeżeli osoba, której dane dotyczą uważa, że przetwarzane są dane nielegalnie, ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych.
W celu skorzystania ze wskazanych wyżej uprawnień, prosimy o kontakt z Administratorem, pod adresem: sklep@dal.opole.pl.
W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody przez formularz kontaktowy.
6.     Polityka „cookies”
Używamy plików cookies w celu poprawienia funkcjonalności strony internetowej i poprawienia szybkości jej działania. Pliki cookies wykorzystujemy również dla dopasowania treści oferty do Państwa oczekiwań i preferencji ustalonych na podstawie Państwa aktywności online podczas przeglądania stron internetowych. Oferty kierowane do Państwa mogą być zamieszczane zarówno na naszej stronie Internetowej, jak i stronach internetowych innych podmiotów. W związku z tym, że w zakresie promocji i reklamy naszych produktów współpracujemy z innymi podmiotami, pliki cookie mogą być zamieszczane przez te podmioty. Pliki cookie mogą zbierać dane o Państwa zachowaniu w sieci czy Państwa adresie IP. Pliki cookie służą ponadto zbieraniu anonimowych zagregowanych statystyk o przeglądania artykułów i produktów na stronach naszego serwisu, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
·        Sklep tzw. Cookies („ciasteczka”), stanowiące informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje te mogą być odczytywane przez serwery przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.
·        Cookies używane są przez nas m.in. w celu dostosowania treści i usług dostępnych na Stronie Internetowej do indywidualnych potrzeb i zainteresowań poszczególnych Użytkowników. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron. Cookies umieszczane są też w celu monitorowania ruchu Użytkowników pomiędzy Stroną Internetową a współpracującymi z nim serwisami internetowymi.
·        Możesz w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania Cookies, jednakże wyłączenie Cookies może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych usług. W niektórych przypadkach możesz także ustawić przeglądarkę w taki sposób, by w każdym przypadku wyświetlane było pytanie o zgodę użytkownika na pliki Cookies. Zapewni CI to możliwość kontroli nad plikami Cookies, ale może jednocześnie spowolnić działanie przeglądarki.
·        Brak dokonania zmiany ustawień w zakresie Cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym, a tym samym możemy przechowywać informacje w Twoim urządzeniu końcowym i uzyskiwać do nich dostęp.
·        Informujemy, że nie odpowiadamy za stosowanie Cookies na innych stronach internetowych, dostępnych dla Użytkowników dzięki linkom umieszczonym w naszym Portalu.
·        Możemy także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z Cookies. Zasady określone w tej Polityce Prywatności w odniesieniu do  „Cookies” mają zastosowanie także do tych innych podobnych technologii stosowanych w ramach witryn internetowych.
·        Cookies zawierają zazwyczaj nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie wykorzystywane przez nas do monitorowania ruchu i aktywności w Portalu.
·        Nasz Portal stosuje następujące rodzaje plików Cookies:
·        „niezbędne” pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. umożliwiające korzystanie z sesji
·        „funkcjonalne” pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranej wersji mobilnej/klasycznej, ostatnich fraz wpisywanych przez Użytkownika, wyglądu strony internetowej, stanu mechanizmu zakładek itp.
·        „analityczne” pliki Cookies, umożliwiające monitorowanie aktywności Użytkowników w serwisie.
·        Pliki Cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych, nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji Użytkownika oraz nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce i telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.
7.     Pytania i skargi dotyczące ochrony prywatności:
Ewentualne pytania oraz skargi związane z tym, w jaki sposób Administrator przetwarza dane osobowe należy kierować na adres: leszek@dal.opole.pl
8.     Okres przechowywania pozostałych danych:
Przechowujemy dane przez okres obowiązywania umowy o świadczenie na Państwa rzecz usług elektronicznych przez Sklep.
Przechowujemy dane również po zakończeniu okresu umowy, w następujących celach:
·        dochodzenia roszczeń wynikających z powyższej umowy lub umów zawartych
w związku z nabywaniem usług lub towarów przez klientów Sklepu
·        realizacji obowiązków prawnych, np. podatkowych;
·        zwalczania oszustw lub nadużyć na szkodę Sklepu, klientów i innych osób;
·        statystyki i dokumentacji archiwalnej.
·        Dane osobowe dla celów marketingowych przechowujemy przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług elektronicznych albo do wniesienia sprzeciwu.
              
                             
                       

 
Regulamin sklepu internetowego  
§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy www.dal.opole.pl (nazwa sklepu), dostępny pod adresem                
internetowym www.dal.opole.pl, prowadzony jest przez          
F.U.H.„DAL” Leszek Danielewicz (nazwa przedsiębiorcy) z siedzibą w Opolu, ul. Kościuszki 19/1
wpisanego do CIDG , NIP 7541002936 REGON 30628946

1. Sklep internetowy dal.opole.pl (nazwa sklepu)
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do                      
Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu                    
internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na                      
odległość za pośrednictwem Sklepu.  
 
Wersja dla dokonujących sprzedaży na rzecz konsumentów
2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb                        
zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem                  
Sklepu.  
wersja dla dokonujących sprzedaży na rzecz przedsiębiorców   
C 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb                          
zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu. § 2
Definicje
1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,                      
której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub                      
zawodową.  
wersja dla spółek z o.o. i spółek akcyjnych
2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą                    
F.U.H.„DAL” Leszek Danielewicz (nazwa przedsiębiorcy) z siedzibą w                  
Opolu,  przy ul. Kościszki , kod pocztowy 45-062, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności                  
Gospodarczej (CEIDG), NIP 7541002936,  REGON 530628946
3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna                  
niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,                  
wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem                  
internetowym www.dal.opole.pl
6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach                      
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez                    
jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub                  
większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy                      
włącznie.
7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza                  
Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu                  
lub Produktów ze Sprzedawcą.
9. Konto - konto klienta - nie prowadzone.
10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie                  
Konta.
11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający                  
złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz                    
określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez                      
Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych                        
Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy                    
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między                    
Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę                  
Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie                          
usług i umowę o dzieło.
§ 3
Kontakt ze Sklepem
1. Adres Sprzedawcy:              
45-062 Opolu,  przy ul. Kościszki 19/ 1a
2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@dal.opole.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 77 4425333,
5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy …………………………….
6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów                      
telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach………….
§ 4
Wymagania techniczne
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania                      
zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu                      
…………………………….,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,,
d. zainstalowany program FlashPlayer.
§ 5
Informacje ogólne
1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi                  
odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu                  
spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub                
niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.  
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie                
zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe                      
jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez                         
podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację                
Zamówienia bez zakładania Konta.  
wersja dla sklepów prowadzących sprzedaż w złotówkach  
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto                            
(uwzględniają podatek VAT).
wersja dla sklepów prowadzących sprzedaż w innej walucie
Ceny podane w Sklepie są podane w PLN i są cenami brutto                        
(uwzględniają podatek VAT).  
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt                          
oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o                          
której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w                        
tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas                    
nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie                  
płatności za okres rozliczeniowy.
6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na                  
wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o                
sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport,                        
dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w                        
opisie Produktu.
§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie
1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest                      
podanie następujących danych ………………………………………………………...
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w                          
Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego                            
tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do                    
Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie                  
na adresy podane w § 3.
§ 7
Zasady składania Zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:  
1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do                    
koszyka” (lub równoznaczny); 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz                    
zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który                    
ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia                  
Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz                    
potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,                        
opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności
1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego                    
Produktu:
a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ……………….
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przy odbiorze
b. Płatność za pobraniem
c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
d. Płatności elektroniczne
e. Płatność kartą płatniczą.
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności                      
znajdują się za stronach Sklepu.
§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po                  
uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w                    
Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz                  
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania              
Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez                    
Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania                    
Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej                  
oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji                      
oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta                    
powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a                    
Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:  
a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient                  
obowiązany jest do dokonania płatności w terminie …. dni kalendarzowych od dnia                        
zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania                      
płatności przy odbiorze przesyłki.
c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać                    
płatności przy odbiorze przesyłki w terminie …. dni od dnia otrzymania informacji o                          
gotowości przesyłki do odbioru.
4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie                      
wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem                      
ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania                      
Zamówienia.  
5. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem                    
dostawy jest najdłuższy podany termin.
B W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma                      
możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich                  
Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności                  
elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego                    
Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia                        
zawarcia Umowy Sprzedaży,
6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy                        
do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do                            
odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie                  
stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty                      
elektronicznej Klienta.
wersja dla sklepów dostarczających zamówienia w całości  
po wykonaniu wszystkich części zamówienia
7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru,                      
terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.  
wersja dla sklepów dostarczających zamówienia w całości  
po wykonaniu wszystkich części zamówienia
7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient                        
ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub                        
też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w                          
następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności                  
elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego                    
Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od                        
dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 
wersja dla sklepów prowadzących sprzedaż na terenie Polski
9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
wersja dla sklepów prowadzących sprzedaż na terenie innym niż Polska
9. Dostawa Produktu odbywa się na terenie ……………….... (Unii Europejskiej, Europy, etc)
10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi                        
inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi                        
pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty                      
dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta                            
woli związania się Umową Sprzedaży.  
11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.  
§ 10
Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania                        
jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu                      
Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane                    
osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy                          
ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez                    
czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w                        
posiadanie pierwszej z rzeczy.
5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o                  
odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy                    
wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
wersja dla sklepów, w których kupujący może przesłać  
oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób
6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą                      
elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub                  
przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe                    
Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na                      
formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz                      
załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie                            
jest to obowiązkowe.
 
wersja dla sklepów, w których kupujący może przesłać  
oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty  
6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez                    
przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy                  
zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego                        
wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z                          
dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną,                
Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta                
adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
8. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za                        
niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi                
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia                        
Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w                      
tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z                    
wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły                  
sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności,                    
jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument                      
wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z                            
żadnymi kosztami.
d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania                    
Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w                        
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym                    
Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował                        
Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument                    
odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu                  
Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym                            
trybie odesłany pocztą.
g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z                  
korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru,                          
cech i funkcjonowania Produktu.
9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w                              
zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się                            
znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w                          
odniesieniu do Umowy: a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana                
według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego              
zindywidualizowanych potrzeb,
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym                  
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na                      
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte                    
po dostarczeniu,
c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub                    
mająca krótki termin przydatności do użycia,
d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą                        
Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po                  
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad                        
którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem                      
terminu do odstąpienia od Umowy,
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na                        
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została                    
uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić                    
dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi                              
Sprzedawca nie ma kontroli,
h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo                    
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli              
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o                    
prenumeratę,
j. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli                        
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed                  
upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez                      
Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,
§ 11
Reklamacja i gwarancja
wersja dla sklepów, sprzedających nowe produkty  
1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
wersja dla sklepów, sprzedających produkty używane
1. Umową Sprzedaży objęte są używane Produkty. Na stronach Sklepu szczegółowo                      
opisany jest stan każdego Produktu.
wersja dla sklepów, sprzedających produkty używane i nowe
1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu                      
szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
wersja dla przedsiębiorców, którzy będą ponosić odpowiedzialność za wady produktu  
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo                      
do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.  
wersja dla przedsiębiorców, którzy nie będą ponosić odpowiedzialności za wady
produktu  
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo                        
do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli                        
Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
wersja dla sklepów, w których kupujący może złożyć reklamację  
pisemnie lub na adres mailowy przedsiębiorcy
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym                      
Regulaminie adresy Sprzedawcy.  
wersja dla sklepów, w których formularz pozwalający na złożenie reklamacji  
będzie dostępny na stronie internetowej
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym                        
Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza                
reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym                          
datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w                      
związku z wadą towaru.  
wersja dla sklepów prowadzących sprzedaż dla konsumentów i dla tych, którzy chcą,
by brak odpowiedzi na reklamację złożoną przez przez kupującego był
automatycznym jej przyjęciem
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później                  
niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie                                  
Klienta uznał za uzasadnione.
wersja dla sklepów prowadzących sprzedaż dla przedsiębiorców i którzy chcą, by
brak odpowiedzi na reklamację złożoną przez przez kupującego był automatycznym
jej przyjęciem
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli                    
Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest                            
Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14                      
dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione  
wersja dla sklepów, w których w razie złożenia reklamacji  
towar należy odesłać na adres sklepu
7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres                    
podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
wersja dla sklepów, w których w razie złożenia reklamacji  
towar należy odesłać na inny adres  
7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres                      
……………………………………..  
wersja dla sklepów, w których do produktu nie będzie dołączana karta
gwarancyjna
8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także                          
jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.  
wersja dla sklepów, w których do produktu będzie dołączana karta                    
gwarancyjna
8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także                            
jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę                          
gwarancyjną do sprzedanego Produktu.
§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z                
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz                
zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach                        
internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji            
społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,                
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami                
internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:            
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz    
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z              
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu                    
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o                              
Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o                            
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.  
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji                    
Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej                              
(Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania                            
mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a                  
Sprzedawcą.  
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między                    
nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)                    
rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych                  
należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie              
Konsumentów Polskich).
§ 12
Dane osobowe w Sklepie internetowym
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu                
internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu                  
internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to                            
zgodę - także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:  
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy                      
przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane                  
osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu              
przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności                      
elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe                  
Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie                
internetowym.  
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w                    
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje                  
brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.  
§ 13
Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych                      
przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie,                            
w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej                        
zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 3.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie                  
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego;                  
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o                        
ochronie danych osobowych.  
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i                      
dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy                        
internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

biuro tel.      
729 776 774
77 44 25333

właściciel tel.   606 659 344
e-mail: dal@dal.opole.pl
Firma Usługowo-Handlowa DAL
mgr inż. Leszek Danielewicz
45-062 Opole, ul. Kościuszki 19/1A
NIP: 7541002936, Regon 530628946
mBank: 09 1140 2017 0000 4202 0318 2961
BREXPLPWMBK
Wróć do spisu treści